ABS COUDE 45° FEM X FEM 1-1/2″ (125)

$1.09

027241

ABS COUDE 45° FEM X FEM 2″ (50)

$1.49

027242

ABS COUDE 45° FEM X FEM 3″ (25)

$4.19

027243

ABS COUDE 45° LONG FEM X FEM 4″ (15)

$13.29

027244

ABS COUDE 90° MALE X FEM 4″ (20)

$15.49

027234